13/09/15
5:00pm-6:00pm
Dr Bhau Daji Lad Museum
14/09/15
5:00pm-6:00pm
Kitab Khana
28/09/15
4:00pm-5:00pm
Somaiya Vidyavihar