25/07/14
5:30pm-7:00pm
Somaiya Vidyavihar
02/08/14
6:00pm-7:00pm
MCubed Library
10/08/14
5:00pm-6:00pm
Dr Bhau Daji Lad Museum
11/08/14
5:30pm-6:30am
Kitab Khana
22/08/14
5:30pm-6:30pm
Somaiya Vidyavihar