12/07/15
5:00pm-6:00pm
Dr Bhau Daji Lad Museum
17/07/15
5:30pm-6:30pm
Kitab Khana
24/07/15
4:00pm-5:00pm
Somaiya Vidyavihar
01/08/15
5:00pm-6:00pm
MCubed Library
09/08/15
5:00pm-6:00pm
Dr Bhau Daji Lad Museum